Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Konsumentowi Produktu, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedstawione są w Załączniku numer 1 i 2 do Regulaminu.
  2. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie ma obowiązku odebrać przesyłki nadanej przez Klienta do Sprzedawcy za pobraniem.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta oraz w sytuacji opisanej w § 11 ust. 14 Regulaminu.
  4. Postanowienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie Usług szkoleniowych.

Umowy sprzedaży – Gwarancja i rękojmia. Reklamacje

 1. Gwarancja na Produkty jest udzielona na zasadach określonych w Zasadach gwarancji Produktów INELO oraz zasadach świadczeń usług serwisowych dostępnych pod adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/.
 2. W przypadku Transakcji, gdzie Klientem nie jest Konsument, Sprzedawca i Klient niebędący Konsumentem wyłączają stosowania przepisów o rękojmi określonych w art. 556 do 576 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku roszczeń wynikających z gwarancji, Klient winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o jej stwierdzeniu Sprzedawcę poprzez skorzystanie z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/ z zastosowaniem się do Zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasad świadczenia usług serwisowych oraz dalszych instrukcji – dostępnych pod wyżej wskazanym adresem.
 4. W przypadku roszczeń wynikających z rękojmi (wyłącznie w odniesieniu do Konsumentów), Konsument winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o jej stwierdzeniu Sprzedawcę poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy wskazany w Postanowieniach wstępnych Regulaminu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w Postanowieniach wstępnych Regulaminu lub też skorzystać z formularza reklamacji dostępnego po adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien wskazać co najmniej: swoje dane (imię, nazwisko) wraz z numerem telefonicznym kontaktowym i adresem e-mail, opis reklamacji ze wskazaniem wady, datę nabycia Produktu, model Produktu, numer seryjny Produktu (o ile występuje). Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Produktu (np. kopię paragonu, faktury lub inny dowód potwierdzający zawarcie umowy).
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca może zażądać przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, w tym także może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego Produktu do Sprzedawcy celem jego weryfikacji – na koszt Sprzedawcy (w przypadku rękojmi, a w przypadku gwarancji – zgodnie z zasadami wynikającymi z zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasad świadczenia usług serwisowych). W odniesieniu do Klientów innych niż Konsumenci, w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Produktu w obie strony. W przypadku przesyłania Produktu w ramach zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć Produkt na czas transportu, w szczególności zastosować takie opakowanie, aby Produkt nie uległ uszkodzeniu. W razie, gdy dla rozpatrzenia reklamacji koniecznym jest przesłanie przez Klienta Produktu do Sprzedawcy czas na rozpatrzenie reklamacji będzie ulegał przedłużeniu o okres oczekiwania na nadesłanie Produktu.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest Produkt, który zapisuje w czasie jego użytkowania dane w swojej pamięci, Sprzedawca informuje, iż istnieje zagrożenie utraty tych danych w czasie realizowania procedury reklamacyjnej, przez co Klient winien wykonać we własnym zakresie kopie zapasowe zapisanych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych w związku z rozpatrywaniem reklamacji Klienta lub Konsumenta.
 7. Po otrzymaniu kompletu wymaganych danych i Produktu (jeżeli jest on wymagany przez Sprzedawcę), Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania danych i Produktu poinformuje Klienta lub Konsumenta, czy reklamację uwzględnia czy odrzuca (w takim przypadku wraz z uzasadnieniem). W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zaakceptuje zaproponowany przez Klienta sposób realizacji jego roszczeń albo przedstawi własną propozycję, zgodną z przepisami prawa (w przypadku rękojmi) lub z postanowieniami udzielonej gwarancji (w przypadku gwarancji).
 8. W przypadku, gdy po zrealizowanej lub odrzuconej reklamacji Klient nie odbierze Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca uprawniony będzie do naliczania wynagrodzenia w wysokości 10 złotych brutto za każdy dzień przechowania Produktu.
 9. W zakresie gwarancji, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasady świadczenia usług serwisowych.
 10. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji jest Produkt, którego Sprzedawca nie jest producentem lub który objęty jest gwarancją udzieloną przez osobę trzecią, wówczas postanowienia Regulaminu w zakresie gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę zostają wyłączone, a w ich miejsce stosuje się zasady gwarancji udzielonej przez osobę trzecią i Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z gwarancji od osoby trzeciej, z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu gwarancji.

Skontaktuj się