Regulamin

Regulamin sklepu internetowego INELO

 

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy INELO (dalej: Sklep), dostępny pod adresem internetowym https://sklep.inelo.pl prowadzony jest przez INELO Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, (43-300), ul. Karpacka24/U2b, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000702969, numerem NIP 5512333463 oraz REGON: 356687662, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 złotych (dalej: Sprzedawca lub INELO), e-mail: bok@viaon.pl,
  22 113 40 60, adres do doręczeń i do składania reklamacji – jak adres siedziby Sprzedawcy.
 2. Regulamin znajduje zastosowanie wyłącznie do umów sprzedaży lub umów o świadczenie Usług szkoleniowych zawieranych w ramach Transakcji, na podstawie Oferty, przez Sprzedawcę z Klientem, za pośrednictwem Sklepu.
 3. Składając zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 4. Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Klientów niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb zawierania Transakcji na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

Ilekroć w Regulaminie zostaną użyte niżej wskazane pojęcia, należy im nadawać następujące znaczenie:

Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, za wyjątkiem przypadających w tym okresie dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu przepisów prawa polskiego.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów lub Usług szkoleniowych do Koszyka oraz określenie warunków Transakcji, w tym sposobu dostawy i płatności.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Transakcję na podstawie Oferty.

Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16 poz. 93 ze zm.)

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera ze Sprzedawcą Transakcję na podstawie Oferty w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Klienta lub Konsumenta.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty lub Usługi szkoleniowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów lub Usług szkoleniowych.

Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usług szkoleniowych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na warunkach określonych przez Sprzedawcę i ujętych w opisie Oferty zamieszczonej w Sklepie oraz opisanych w Regulaminie.

Opłata – wynagrodzenie Sprzedawcy za wykonanie Usługi szkoleniowej (lub gotowość do jej wykonania w sytuacjach wskazanych w Regulaminie), ustalone pomiędzy Sprzedawcą  i Osobą zgłaszającą.

Osoba zgłaszająca – osoba fizyczna działająca w imieniu własnym lub w imieniu osoby prawnej lub podmiotu prawa nieposiadającego osobowości prawnej, któremu ustawa przyznaje zdolność prawną, która zakupiła Usługę szkoleniową na stronie Sklepu oraz ustaliła ze Sprzedawcą wszystkie szczegóły dotyczące Usług szkoleniowej. Osoba zgłaszająca nie musi być jednocześnie Uczestnikiem.

Produkt – przedmiot Oferty w zakresie umów sprzedaży, którego specyfikacja i właściwości opisane są na stronie danej Oferty w Sklepie (nie dotyczy umów o świadczenie Usług szkoleniowych).

Potwierdzenie – wiadomość e-mail lub fax wysłana przez Sprzedawcę do Osoby zgłaszającej, potwierdzająca zgodę Sprzedawcy na organizację Szkolenia stacjonarnego.

Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu internetowego INELO. W zakresie wymaganym przepisami prawa, niniejszy Regulamin jest także regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną – w zakresie, w jakim Regulamin stosuje się do takich usług.

Rezygnacja ze Szkolenia– pisemna informacja Osoby zgłaszającej o wycofaniu Uczestnika z udziału w Szkoleniu.

Szkolenie – Szkolenie zdalne lub Szkolenie stacjonarne.

Szkolenie zdalne – Usługa szkoleniowa możliwa do nabycia w Sklepie, na którą może zostać zapisana osoba zainteresowana tematem Szkolenia, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu ograniczających krąg uczestników Szkolenia. Szkolenie prowadzone jest poprzez zdalne połącznie, przy użyciu aplikacji TeamViewer (możliwej do pobrania ze strony internetowej https://www.teamviewer.com/pl/) – przy czym Klient odpowiada za spełnienie warunków licencyjnych tej aplikacji) oraz pod warunkiem zapewnienia przez Klienta łącza internetowego o prędkości pobierania co najmniej 2Mb/s.

Szkolenie stacjonarne – Usługa szkoleniowa dedykowana dla grupy Uczestników, na ich indywidualne potrzeby, organizowana w lokalizacji wskazanej przez Osobę zgłaszającą (siedziba firmy, bądź miejsce dostosowane do potrzeb szkolenia ustalone przez Osobę zgłaszającą) i zaakceptowanej przez Sprzedawcę. Rodzaje Szkoleń stacjonarnych dostępne są na stronie Sklepu.

Transakcja – umowa sprzedaży Produktu na odległość lub umowa o świadczenie Usługi szkoleniowej zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Transakcji.

Uczestnik – osoba, która została na Szkolenie zgłoszona przez Osobę zgłaszającą. Pod rygorem naliczenia kary umownej zgodnie z § 11 ust. 13 Regulaminu, Uczestnikiem Szkolenia nie może być:

a) osoba będąca właścicielem, współwłaścicielem, wspólnikiem, akcjonariuszem, pracownikiem, współpracownikiem lub osobą zatrudnioną na innej podstawie prawnej z przedsiębiorstwem komercyjnie świadczącym usługi rozliczania czasu pracy kierowców,

b) osoba będąca pracownikiem, współpracownikiem lub osobą zatrudnioną na innej podstawie prawnej z przedsiębiorstwem posiadającym licencję na program/system 4Trans w wersji usługowej.

Usługi szkoleniowe – możliwe do nabycia w Sklepie usługi świadczone przez Sprzedawcę, na zasadach opisanych w § 11 Regulaminu, obejmujące Szkolenia, a także dostępne w Sklepie usługi związane z wdrożeniami odpowiednich rozwiązań.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827 ze zm).

§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu powstałe z przyczyn go niedotyczących, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty lub Usługi szkoleniowe znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia. Wymagane do podania dane osobowe oznaczone są w Sklepie.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Do ceny Produktu należy doliczyć koszt przesyłki, zgodnie ze wskazaniem na Ofercie/Formularzu zamówienia, chyba że z treści Oferty wynika, iż Klient nie ponosi kosztów przesyłki.
 4. Sprzedawca zamieszcza w Ofercie informacje o istotnych właściwościach Produktu lub Usługi szkoleniowej oraz o ich cenie.
 5. Sprzedawca zastrzega, iż wszelkie fotografie Produktów oraz fotografie użyte do prezentacji Usług szkoleniowych prezentowane w ramach Oferty objęte są prawami autorskimi Sprzedawcy i zabrania się ich wykorzystywania w jakimkolwiek celu, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca deklaruje, iż Produkty w ramach Oferty są nowe (chyba że co innego zaznaczono w opisie Oferty) oraz pozbawione wad fizycznych oraz prawnych i zdatne do ustalonego w treści Oferty użytku.

§ 4. Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty i/lub Usługi szkoleniowe, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla FireFox, Opera, Safari w aktualnej wersji,
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5. Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt i/lub Usługę szkoleniową będące przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 2. wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 3. w przypadku Usługi szkoleniowej należy wybrać sposób zapłaty „odbiór osobisty w siedzibie firmy”,
 4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”,
 5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem postanowień § 6 pkt 3 i 4 Regulaminu.

§ 6. Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Dostawa Produktów do Klienta jest realizowana przesyłką kurierską.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności za Produkty lub Usługi szkoleniowe:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy,
  2. Płatności elektroniczne dostępne w Sklepie, np. PayU.
 3. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży za pobraniem.
 4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy, jej kosztów oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§ 7. Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Transakcji między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu oraz otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail od Sprzedawcy zgodnie z § 7 ust. 3.
 2. Klient może zrezygnować ze złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Transakcji.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Transakcji. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Transakcja między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Sprzedawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed złożeniem Zamówienia.
 5. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Transakcji.
 6. W przypadku, jeżeli w terminie 7 dni od zawarcia Transakcji Klient nie dokona zapłaty całej ceny za Produkty wraz z kosztami wysyłki, uznaje się, iż Transakcja zostaje rozwiązana bez konieczności składania dalszych oświadczeń.
 7. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę do Klienta w terminie wskazanym w jego opisie.
 8. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Termin otrzymania Produktu przez Klienta jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (termin wskazany w opisie Produktu) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów.
 10. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 11. Wysyłka Produktów poza granicami Polski realizowana jest wyłącznie po uprzednim indywidualnym ustaleniu warunków takiej wysyłki ze Sprzedawcą.

§ 8. Odbiór Produktu

 1. W chwili otrzymania Produktu Klient powinien dokonać jego inspekcji, a w przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia stanu przesyłki przed jej otwarciem, zgłosić to podmiotowi doręczającemu przesyłkę oraz Sprzedawcy – na adres e-mail: bok@viaon.pl.
 2. Po odbiorze przesyłki, Klient powinien sprawdzić jej zawartość pod względem jakościowym oraz ilościowym i w razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę wysyłając wiadomość na adres e-mail: bok@viaon.pl.

§ 9. Odstąpienie od umowy

  1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty doręczenia Konsumentowi Produktu, a szczegółowe zasady realizacji prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta przedstawione są w Załączniku numer 1 i 2 do Regulaminu.
  2. Konsument zobowiązany jest ponieść we własnym zakresie koszty zwrotu Produktu do Sprzedawcy na skutek realizacji prawa odstąpienia od umowy. Sprzedawca nie ma obowiązku odebrać przesyłki nadanej przez Klienta do Sprzedawcy za pobraniem.
  3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o Prawach konsumenta oraz w sytuacji opisanej w § 11 ust. 14 Regulaminu.
  4. Postanowienie o odstąpieniu od umowy sprzedaży stosuje się odpowiednio do umów o świadczenie Usług szkoleniowych.

§ 10. Umowy sprzedaży – Gwarancja i rękojmia. Reklamacje

 1. Gwarancja na Produkty jest udzielona na zasadach określonych w Zasadach gwarancji Produktów INELO oraz zasadach świadczeń usług serwisowych dostępnych pod adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/.
 2. W przypadku Transakcji, gdzie Klientem nie jest Konsument, Sprzedawca i Klient niebędący Konsumentem wyłączają stosowania przepisów o rękojmi określonych w art. 556 do 576 Kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku roszczeń wynikających z gwarancji, Klient winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o jej stwierdzeniu Sprzedawcę poprzez skorzystanie z formularza reklamacji dostępnego pod adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/ z zastosowaniem się do Zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasad świadczenia usług serwisowych oraz dalszych instrukcji – dostępnych pod wyżej wskazanym adresem.
 4. W przypadku roszczeń wynikających z rękojmi (wyłącznie w odniesieniu do Konsumentów), Konsument winien niezwłocznie po stwierdzeniu wady poinformować o jej stwierdzeniu Sprzedawcę poprzez wysłanie zgłoszenia reklamacyjnego na adres Sprzedawcy wskazany w Postanowieniach wstępnych Regulaminu lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w Postanowieniach wstępnych Regulaminu lub też skorzystać z formularza reklamacji dostępnego po adresem: https://inelo.pl/produkty/urzadzenia/centrum-napraw/. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien wskazać co najmniej: swoje dane (imię, nazwisko) wraz z numerem telefonicznym kontaktowym i adresem e-mail, opis reklamacji ze wskazaniem wady, datę nabycia Produktu, model Produktu, numer seryjny Produktu (o ile występuje). Do zgłoszenia reklamacyjnego należy dołączyć dowód zakupu Produktu (np. kopię paragonu, faktury lub inny dowód potwierdzający zawarcie umowy).
 5. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego, Sprzedawca może zażądać przedstawienia przez Klienta dodatkowych dokumentów lub informacji, w tym także może zażądać dostarczenia przez Klienta reklamowanego Produktu do Sprzedawcy celem jego weryfikacji – na koszt Sprzedawcy (w przypadku rękojmi, a w przypadku gwarancji – zgodnie z zasadami wynikającymi z zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasad świadczenia usług serwisowych). W odniesieniu do Klientów innych niż Konsumenci, w przypadku, gdy zgłoszenie reklamacyjne okaże się bezzasadne, Sprzedawca ma prawo obciążyć Klienta kosztami przesyłki Produktu w obie strony. W przypadku przesyłania Produktu w ramach zgłoszenia reklamacyjnego do Sprzedawcy Klient zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć Produkt na czas transportu, w szczególności zastosować takie opakowanie, aby Produkt nie uległ uszkodzeniu. W razie, gdy dla rozpatrzenia reklamacji koniecznym jest przesłanie przez Klienta Produktu do Sprzedawcy czas na rozpatrzenie reklamacji będzie ulegał przedłużeniu o okres oczekiwania na nadesłanie Produktu.
 6. W przypadku, gdy przedmiotem reklamacji jest Produkt, który zapisuje w czasie jego użytkowania dane w swojej pamięci, Sprzedawca informuje, iż istnieje zagrożenie utraty tych danych w czasie realizowania procedury reklamacyjnej, przez co Klient winien wykonać we własnym zakresie kopie zapasowe zapisanych danych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę tych danych w związku z rozpatrywaniem reklamacji Klienta lub Konsumenta.
 7. Po otrzymaniu kompletu wymaganych danych i Produktu (jeżeli jest on wymagany przez Sprzedawcę), Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania danych i Produktu poinformuje Klienta lub Konsumenta, czy reklamację uwzględnia czy odrzuca (w takim przypadku wraz z uzasadnieniem). W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zaakceptuje zaproponowany przez Klienta sposób realizacji jego roszczeń albo przedstawi własną propozycję, zgodną z przepisami prawa (w przypadku rękojmi) lub z postanowieniami udzielonej gwarancji (w przypadku gwarancji).
 8. W przypadku, gdy po zrealizowanej lub odrzuconej reklamacji Klient nie odbierze Produktu w wyznaczonym przez Sprzedawcę terminie, Sprzedawca uprawniony będzie do naliczania wynagrodzenia w wysokości 10 złotych brutto za każdy dzień przechowania Produktu.
 9. W zakresie gwarancji, w sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się postanowienia Zasad gwarancji Produktów INELO oraz zasady świadczenia usług serwisowych.
 10. W przypadku, gdy przedmiotem Transakcji jest Produkt, którego Sprzedawca nie jest producentem lub który objęty jest gwarancją udzieloną przez osobę trzecią, wówczas postanowienia Regulaminu w zakresie gwarancji udzielonej przez Sprzedawcę zostają wyłączone, a w ich miejsce stosuje się zasady gwarancji udzielonej przez osobę trzecią i Klient uprawniony jest do dochodzenia roszczeń z gwarancji od osoby trzeciej, z wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu gwarancji.

§ 11. Zasady świadczenia Usług szkoleniowych

 1. Podstawą zorganizowania Usługi szkoleniowej w zakresie Szkolenia jest (1) nabycie Szkolenia za pośrednictwem Sklepu (2) uiszczenie Opłaty zgodnie z metodami płatności określonymi w § 6 Regulaminu oraz (2) telefoniczne lub e-mailowe ustalenie lub Potwierdzenie planowanego terminu Szkolenia pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
 2. W przypadku Szkolenia Osoba zgłaszająca zobowiązana jest, najpóźniej na 4 Dni robocze przed rozpoczęciem Szkolenia, do przesłania szczegółowej listy Uczestników w celu weryfikacji i przygotowania certyfikatów odbycia takiego Szkolenia.
 3. Po przeprowadzeniu Szkolenia stacjonarnego zostanie przez Strony podpisany protokół Szkolenia, dodatkowo potwierdzający jego realizację przez Sprzedawcę. W przypadku, gdy Osoba zgłaszająca nie uczestniczy w Szkoleniu przyjmuje się, iż każdy z Uczestników Szkolenia jest uprawniony do podpisania tego protokołu ze skutkiem prawnym dla Osoby zgłaszającej.
 4. W czasie Szkolenia Sprzedawca uprawniony jest do organizacji części handlowej Szkolenia, w czasie której prezentowane będą produkty Sprzedawcy oraz prezentacja nowych rozwiązań.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, lokalizacji bądź odwołania Szkolenia do 5 dni przed planowaną jego datą rozpoczęcia.
 6. Sprzedawca w wypadku odwołania Szkolenia zobowiązany jest do poinformowania Osoby zgłaszającej. Informacja na temat odwołania Szkolenia przesyłana jest na adres e-mail wskazany przez Osobę zgłaszającą oraz przekazywana telefonicznie.
 7. W przypadku odwołania Szkolenia z winy Sprzedawcy Osoba zgłaszająca uprawniona jest wydać dyspozycję dotyczącą zwrotu Opłaty, tj.: zwrot Opłaty na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności albo pozostawienie Opłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, tytułem Opłaty za Szkolenie, które odbędzie się w innym terminie. W przypadku złożenia dyspozycji pozostawienia Opłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy, Sprzedawca informuje drogą e-mailową Osobę zgłaszającą o wyznaczeniu kolejnego terminu Szkolenia. Poza zwrotem Opłaty, Osobie zgłaszającej lub podmiotowi, w imieniu którego dokonała Zgłoszenie, jak również Uczestnikom nie przysługują żadne roszczenia względem Sprzedawcy.
 8. W przypadku Rezygnacji ze Szkolenia Osoba zgłaszająca jest zobowiązana do poinformowania Sprzedawcę drogą e-mailową (na adres bok@viaon.pl) najpóźniej 5 dni od zaplanowanego terminu Szkolenia. W celu powtórnego zarezerwowania terminu Szkolenia Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do kontaktu ze Sprzedawcą pod adresem: bok@viaon.pl, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 9.
 9. Szkolenie musi zostać zrealizowane w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty nabycia Usługi szkoleniowej przez Klienta. W przypadku, gdy w powyższym terminie, na skutek okoliczności niedotyczących Sprzedawcy, Szkolenie nie zostanie zrealizowane, uznaje się, iż Sprzedawca pozostawał w gotowości do realizacji Szkolenia, która to realizacja nie była możliwa z przyczyn dotyczących Klienta, co powoduje wygaśnięcie prawa Klienta do realizacji na rzecz Klienta tego Szkolenia i brak prawa Klienta domagania się zwrotu Opłaty. Regulację opisaną w zdaniu poprzednim stosuje się odpowiednio do rezygnacji przez Klienta ze Szkolenia na mniej niż 5 dni przed ustalonym terminem Szkolenia.
 10. Wszelkie treści przekazywane Uczestnikom w trakcie Szkolenia objęte są osobistymi i majątkowymi prawami autorskimi Sprzedawcy. Biorąc udział w Szkoleniu i uiszczając Opłatę, Osoba zgłaszająca i Uczestnicy nie nabywają w żadnym zakresie praw autorskich do treści i form objętych Szkoleniem.
 11. Osoba zgłaszająca i Uczestnicy zobowiązują się nie nagrywać przebiegu Szkolenia (zarówno w zakresie audio jak i video), jak również nie udostępniać osobom trzecim treści objętych prawami autorskimi Sprzedawcy.
 12. W przypadku naruszenia powyższych postanowień ust. 10 i 11 przez Uczestnika/Uczestników, Osoba zgłaszająca zobowiązuje się uiścić na rzecz Sprzedawcy karę umowną w kwocie 10.000 złotych (dziesięć tysięcy zł) za każde naruszenie. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przekraczające wysokość kary, na zasadach ogólnych.
 13. W przypadku zgłoszenia na Szkolenie Uczestnika, który zgodnie z definicją Uczestnika nie może być Uczestnikiem Szkolenia, Osoba zgłaszająca zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy karę umowną w kwocie 30.000 (trzydzieści tysięcy) złotych, za każdego zgłoszonego Uczestnika, który nie może być Uczestnikiem Szkolenia. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Sprzedawcę, w terminie i na rachunek bankowy wskazany w tej nocie. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Sprzedawcy do dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość kary, na zasadach ogólnych.
 14. W przypadku Usług szkoleniowych nabywanych przez Konsumentów, ich realizacja może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 14 dni od nabycia Usługi szkoleniowej przez Konsumenta, chyba że Konsument złoży wyraźne oświadczenie, iż wyraża zgodę na organizację Usługi szkoleniowej we wcześniejszym terminie, tracąc jednocześnie uprawnienie do odstąpienia do umowy.
 15. W trakcie korzystania z Usług szkoleniowych, Klient/Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
 16. Reklamacje związane z organizacją i przebiegiem Szkolenia Osoba zgłaszająca może przedstawiać w formie wiadomości e-mail wysyłanej na adres: reklamacje@viaon.pl. Podmiotem rozpatrującym reklamację jest Sprzedawca. Po otrzymaniu reklamacji, Sprzedawca w terminie 30 dni przedstawi Osobie zgłaszającej odpowiedź na reklamację w takiej samej formie w jakiej reklamacja została zgłoszona. Negatywne rozpatrzenie reklamacji nie pozbawia Osoby zgłaszającej środków prawnych przysługujących jej na podstawie prawa polskiego

§ 12. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest INELO Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300), ul. ul. Karpacka24/U2b.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres: iod@inelo.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane: (I) w celu realizacji Transakcji oraz w celu realizacji ewentualnych zgłoszeń reklamacyjnych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), (II) w celu realizacji ciążących na Sprzedawcy obowiązków związanych z rachunkowością (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), (III) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy w postaci zapewnienia możliwości dochodzenia ewentualnych roszczeń i obrony praw w związku z Transakcjami (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane osobowe Klienta mogą być udostępniane: (I) operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do rąk Klienta przesyłek wysyłanych w wykonaniu Transakcji lub w związku z jej zawarciem, wykonywaniem lub zakończeniem, (II) doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu dochodzenia roszczeń na gruncie Transakcji, (III) podmiotom świadczącym na rzecz Sprzedawcy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi w których zapisywane są dane osobowe Klienta lub Konsumenta.
 5. Dane osobowe Klientów będą przechowywane: do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń z Transakcji, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
 6. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 7. W przypadku, gdyby Klient uznał, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do dokonywania Transakcji za pośrednictwem Sklepu.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego (materialnego i proceduralnego).
 2. W przypadku sporów związanych z Transakcją, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów z udziałem Konsumenta jest sąd określony zgodnie z właściwością wynikającą z przepisów prawa polskiego, a sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z udziałem Klientów niebędących Konsumentami jest wyłącznie sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.
 3. Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – zgodnie z obowiązującym prawem. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl. Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , podając adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: bok@viaon.pl .
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, przy czym dla Klienta decydujące znaczenie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dacie zawarcia Transakcji.

 

Załącznik 1 do Regulaminu.

Informacje dla Konsumenta dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy Pouczenie dla konsumenta o prawie odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze  Sprzedawcą za pośrednictwem https://sklep.inelo.pl, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Produktu lub w terminie 14 dni od zawarcia umowy o świadczenia Usług szkoleniowych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną na adres e-mail, na adres pocztowy lub elektroniczny wskazane w Definicjach Regulaminu).

Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który zamieszczony został w Załącznik numer 2 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem https://sklep.inelo.pl), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Konsument zobowiązany jest wskazać w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sposób, w jaki Sprzedawca ma dokonać zwrotu należności za Produkt i/lub Usługę szkoleniową. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem, za wyjątkiem kosztów odesłania Produktu do Sprzedawcy.Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot Produktu następuje na adres Sprzedawcy wskazany z Definicjach Regulaminu.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z Produktu w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 

Załącznik 2 do Regulaminu.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy – dla Konsumenta

_______________, _____________
Miejscowość, data

_____________________
_____________________
_____________________
Imię i nazwisko Konsumenta
Adres Konsumenta

INELO Polska Sp. z o.o.
ul. Karpacka 24/U2b
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: __________

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Niniejszym informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży/umowy o świadczenie Usługi szkoleniowej*, zawartej za pośrednictwem strony: https://sklep.inelo.pl , transakcja numer: ____________, w odniesieniu do następujących Produktów/Usług szkoleniowych*: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data, w której doręczono mi Produkty/Data zawarcia umowy o świadczenia Usługi szkoleniowej*: _____________________________

Zwrotu należności za dostarczone Produkty/Opłaty – w przypadku Usługi szkoleniowej proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy w banku: ____________________________, numer rachunku: ______________________________________________________________

 

 

___________________
Podpis Konsumenta

 

* niepotrzebne skreślić.

Skontaktuj się